Miks tervishoiuasutused peaksid kasutama Chrisal-Nord tooteid?

Hügieeninõuded meditsiiniasutustes on põhjendatult märksa kõrgemad, kui tavaelus.  Meditsiiniasutused puutuvad süsteemselt ja pidevalt kokku erinevate haigustekitajatega.  Seal on oluline tagada tingimused, et meditsiiniasutusi külastavad patsiendid ja teised isikud ei saaks sealt endale haigustekitajaid ning et haiglad, kliinikud, nõuandlad ja muud raviasutused ei muutuks ühiskonna tervendamise kohtade asemel hoopis üldisteks haiguse levitajateks.

Raviasutusi külastavate isikute hügieenikäitumine on erinev sellest, mida teooria kohaselt raviasutustes (haigustekitajate esinemise piirkonnas) viibivad külastajad peaksid omama.  Oluline oleks viia läbi sügavaid hügieenitoiminguid vahetult pärast raviasutusest lahkumist või kui raviasutuses viibimine on pikaajaline, siis viia neid toiminguid läbi regulaarselt.  Paraku aga ei tee seda enamik raviasutustega kokkupuutes olevaid isikuid, mille tulemusena muutuvad nad potentsiaalseteks haiguskehade levitajateks ühiskonnas.

Tervishoiuasutused kui nakkusallikad

Kohati on meedias ilmunud kajastusi ja rahva hulgas liikunud jutte sellest, et keegi on saanud nakkuse meditsiiniasutusest. Inimene on läinud näiteks regulaarsesse kontrolli, kuid tulnud tagasi haigusega. Enne inimesel sellist haigust ei olnud ja ka kusagilt mujalt ta seda ei saanud – pole lihtsalt sellise haiguse puhangut. Sellised jutud võivad olla sageli ülespuhutud ja põhjendamatult võimendunud, kuid ikkagi nad räägivad sellest, et meditsiiniasutuste hügieenikeskkonnal on oma spetsiifika ja selle puhtana hoidmine on märksa keerukam, kui lihtsalt mõne igapäevase tavaruumi korrashoid.

Meditsiinipersonal on Eestis üldjuhul ülekoormatud. Arstidel ja õdedel ei ole oma põhitöö kõrvalt aega jälgida, kas ja kuidas kõik meditsiiniasutuse külastajad hügieeninõudeid täidavad ning ühtlasi ka jälgida, millised on peamised juhusliku nakatumise võimalused. Haiglate eelarved on väikesed, mis ei võimalda väga suuri lisa- ja täiendinvesteeringuid hügieeniturvalisuse olulisse suurendamisesse teha.

Meditsiiniasutuse hügieenis on oluline tähelepanu pöörata ka sellele, et meditsiiniasutustes viibivad samades ruumides üheaegselt koos väga erinevate haigustega inimesed, tulenevalt millest ei saa välistada haiguste levikut juhul, kui ruumid ei ole puhastatud viisil, et haigustekitajate levik on peatatud ja edasiselt välistatud. Oluline on ka see, et grupis viibides kipuvad inimesed käituma ka hügieeni seisukohalt vaadates teisiti, kui iga indiviid eraldiseisvalt käituks. Kõike ülaltoodud arvesse võttes on meditsiiniasutustesse vaja sellist
hügieeniturvalisuse tagamise keskkonda, mis minimiseeriks juhusliku nakatumise, ootamatutel põhjustel valla pääsenud haigustekitajate levimise ning teeks igapäevase puhastushalduse võimalikult ökonoomseks ja lihtsalt läbiviidavaks.

Sisuliselt peab meditsiiniasutustes olema loodud selline ümbrus, kus ka teatud ootamatuste või vääratuste tõttu vabadusse pääsenud haigustekitajad ei suudaks nakatada teisi inimesi, areneda või oma iseseisvat elu alustada. Meditsiiniasutused on haigustekitajate leviku koha pealt ühiskonna riskisektorid ja tulenevalt sellest tuleb nendes sektorites olla äärmiselt hügieenitundlik ja kasutada kõiki võimalusi hügieeninõuete kõige kaasaegsemal võimalikul tasemel rakendamiseks.

Lahendus hügieeniprobleemidele

PIP tooted on lahenduseks meditsiiniasutuste sisekeskkonna tervislikkuse viimisel tasemele, mis tagab külastajate/patsientide hügieeniturvalisuse ja ohutuse nende tervisele. Chrisal-Nord tooted tagavad nimetatud olukorra oma unikaalsete omaduste ja innovatiivse tervisekaitse poolest, mis on ümbruskonna puhastuse viinud täiel määral puhastusteaduse uue põlvkonna tasemele.
Raviasutustes on oluline lisaks nähtavale puhtusele olulist rõhku pöörata ka pindade mikrobioloogilisele puhtusele. Chrisal-Nord toodetega seotud sõnum meditsiiniasutustele ongi lisaks üldisele tootetutvustusele see, et Chrisal-Nord toodete abil on võimalik alandada haigestumise riski ning need tooted aitavad olukordades, kus inimesed ise väga hügieeniteadlikult ei käitu.

Kasutades Chrisal-Nord tooteid on võimalik olla kindel, et lisaks nähtavale mustusele on ümbruskonnast kõrvaldatud ka mikrobioloogilised ohud, millega inimesed vastasel korral pidevalt kokku puutuksid. Chrisal-Nord tooted suudavad kõrvaldada mikrobioloogilised ohud nii vahetult puhastatud pindadelt kui ka nendelt pindadelt, mida vahetult puhastusvahendiga puudutatud ei ole (tegemist on nn. iseeneslikult leviva puhastustoimega).

Chrisal-Nord toodete kasutamise tulemus on oluliselt alanenud tervise- ja hügieeniriskid nendes ruumides, kus inimesed viibivad. Tervishoiuasutuste näol on tegemist väga nõudlike, teadlike ja nüansse uurivate klientidega. Haiglates ollakse puhastusainete osas väga valiv, sest muuhulgas on meditsiiniasutustes viimasel ajal üha rohkem levivaks probleemiks see, et nii personal, kui ka patsiendid saavad oma haiguseid sealt. See tähendab tõusvat tähelepanu erinevate haigustekitajate lõplikuks ja püsivaks hävitamiseks. Just siin on suur eelis Chrisal-Nord toodetel.

Tervishoiuasutustele on oluline Chrisal-Nord toodetele omane toimeviis. Küsimus on siinkohal nimelt selles, et haiglates ja teistes raviasutustes levivad patogeensed bakterid on suutelised arendama tugevat vastupanuvõimet neile kahjuliku aine vastu. Seetõttu ei saa ka traditsioonilised puhastusvahendid neist alati jagu. Chrisal-Nord tooted on aga rajatud teist liiki toimeviisile, ehk siis konkreetselt konkureerivale väljatõrjumisele ja patogeenide omavahelisele kvoorumitunnetuse kaudu toimivale kommunikatsioonile.

Desinfitseerivad ained tapavad valimatult nii head kui ka halvad bakterid. Seetõttu jääb desinfitseeritud pinnale järgmistele sinna sattuvatele bakteritele hästi toiduks sobiv orgaaniline ollus. Sellisel viisil on desinfitseeritud pind heaks kasvupinnaks kohe uutele bakteritele ja sellest „ohuringist” on traditsioonilisel viisil väga raske välja pääseda. Chrisal-Nord teisel toimeviisil ja baktereid „üle kavaldavad” tooted on aga sellele probleemile suurepäraseks lahenduseks.

Chrisal-Nord tooted on tõhusad, kuna raskemaid valgulisi ja rasvainete määrdumisi lagundada aitavad bioensüümid on märksa tõhusamad ohtlikest kemikaalidest. ”Chrisal-Nord” tooted toimivad mustusesse peamiselt mikroskoopiliste füüsikaliste reaktsioonide abil. Arvestades meditsiiniasutuste piiratud ressursilisi vahendeid (nii rahalisi, kui ka tööajalisi) on puhastusainete tõhusus eriti kriitilise tähtsusega. Raviasutus peab saama puhtaks võimalikult kiiresti ning võimalikult väikeste rahaliste ja tööajaliste kulutustega.
Mikrobioloogilised puhastusained on märksa tervislikumad ja keskkondasäästvamad, kui tavakeemial rajanevad puhastusained.

Chrisal-Nord on mikrobioloogilise puhastuse valdkonna teerajaja maailmas. Ettevõte on välja töötanud ja on patendeerinud probiootiliste bakteritega rikastatud puhastusainete tehnoloogiad. Meditsiiniasutused on kohtadeks, kus keskkonna tervislikkuse osas ei tohi teha mingeid kompromisse. Seega ongi ainuke võimalus kasutada tervislikke ja keskkonnasäästlikke puhastusaineid. Igal võimalikul viisil tuleks vältida tervistkahjustavat ja negatiivset kõrvaltoimet omavat tavakeemiat – tavakeemia kasutamisel jääb alati puhastatud pindadele teatud jääke või õhku aure ning inimesed võivad osutada neile aurudele ülitundlikeks või saada lihtsalt pikemaajalisi esmapilgul märkamatuid tervisekahjustusi.

Kuna Chrisal-Nord toodetes puuduvad agressiivsed kemikaalid, siis ei ole kontsentreeritud toote juhuslik sattumine nahale ohtlik ega põhjusta söövitusi. Veelgi ohutum on tulenevalt sellest lahjendatud lahused. Võttes arvesse meditsiiniasutuste spetsiifikat, kus igasugune ohutus peab olema viidud maksimaalse võimaliku tasemeni, on Chrisal-Nord toodete ohutus äärmusliku tähtsusega ning teeb Chrisal-Nord tooted sisuliselt ainukeseks reaalseks praktiliseks alternatiiviks raviasutustes kasutatava puhastusainetena. Kuna Chrisal-Nord tooteid ostetakse ja on ka mõistlik osta kontsentraatidena, siis tulenevalt sellest on oluliselt väiksem selle toote pakendiga kaasnev keskkonnakoormus. Arvestades seda, et kontsentraati lahjendatakse kuni 30 korda, siis selle võrra väheneb ka pakenditest ja transpordist tulenev kulu ja koormus keskkonnale.

Ka meditsiiniasutuste prügikäitluse seisukohalt on oluline, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe (jäätmetest vabanemine on kulukas). Chrisal-Nord peab oma raviasutustele suunatud toodetega silmas seda, et toodete kontsentratsioon oleks optimaalne, pakendikäitluse koormus minimaalne ja meditsiiniasutused saaksid oma iga kulutatud rahaühiku eest vastu maksimaalse väärtuse, mis sobib täpselt nende vajaduste ja soovidega.

Meditsiiniasutused on sotsiaalse vastutustunde aspektist vaadatuna Chrisal-Nord toodete jaoks üheks kõige tähtsamaks segmendiks üldse. Raviasutused on ühiskonna tagatuba, kus peavad uue jõu saama need, kes on saanud elus kas mõne haiguse tulemusena või muul viisil tagasilöögi ja vajavad uut tõuget. Chrisal-Nord teeb oma toodetega maksimumi selleks, et meditsiiniasutused saaksid teha oma tööd ja saavutada parimaid võimalikke tulemusi.

VAATA TOOTEID